Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Ο συμβολαιογραφικός κώδικας

Το λειτούργημα του συμβολαιογράφου ορίζεται από τον συμβολαιογραφικό κώδικα όπως αυτός προκύπτει από το
Ν. 2830/2000 καθώς και από τις τροποποιήσεις των διατάξεων νόμων που ακολούθησαν όπως οι 2915/29.5.2001, 2993/26.3.2002, 3060/11.10.2002, 3090/24.12.2002, 3160/30.6.2003, 3258/29.7.2004, 3472/4.7.2006, 3659/7.5.2008, 3904/23.12.2010, 3919/2.3.2011, 4038/2.2.2012 & 4111/23.1.2013.

Ο συμβολαιογραφικός κώδικας καθώς και όλες οι διατάξεις νόμων στην πορεία είναι διαθέσιμες στη σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.