Προστασία Δανειοληπτών – Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Κατηγορία: ΑΡΘΡΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Προστασία Δανειοληπτών – Αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ” Τεύχος 102 / Έτος 2014

Ι. Εισαγωγή

Στην αιτιολογική έκθεση του Νόμου 4224/2013 «Κυβερτούμενων οφειλών, που θα διαμορφωθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό νητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών και την έκδοση Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην συνεχώς αυξανόμενη υπερχρέωση φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και εν γένει επιχειρήσεων και εντοπίζεται το γεγονός της ραγδαίας αύξησης των καθυστερούμενων οφειλών, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των νομικών προσώπων, που έχει ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος καθώς και τον εγκλωβισμό των δανειοληπτών σε μακροχρόνιες διαδικασίες διευθέτησης οφειλών, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η επιστροφή στην οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι: Η οικονομική συγκυρία στην οποία έχει περιέλθει η χώρα και οι μεγάλες μειώσεις εισοδημάτων, η απώλεια εργασίας, τα υψηλά επιτόκια της στεγαστικής, επιχειρηματικής και καταναλωτικής πίστης, οι επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων, αλλά και οι ατυχείς προγραμματισμοί καθώς και τα απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή των δανειοληπτών, αποτέλεσαν παράγοντες που, σε συνδυασμό με την απουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των δανειοληπτών (φυσικών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων) σε χρηματοπιστωτικά θέματα, συνέβαλαν στην αυξανόμενη υπερχρέωση φυσικών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων. Οι καθυστερήσεις στην αποπληρωμή ιδιωτικού χρέους λόγω της υπερχρέωσης και της οικονομικής συγκυρίας αναδεικνύεται πλέον ως ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα και στη χώρα μας.

Οι διατάξεις του Ν 4224/2013 στα άρθρα 1 και 2 «προσπαθούν» να ρυθμίσουν το καθεστώς προστασίας των δανειοληπτών.

Το καθεστώς προστασίας διαμορφώνεται σε δύο φάσεις:

α. Από το έτος 2015 και μετά όπου προβλέπεται να ισχύσει ένα μόνιμο πλαίσιο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών, που θα διαμορφωθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργών και την έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας από την Τράπεζα της Ελλάδος για τον τρόπο διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ το 2015 καθώς απαιτείται χρόνος για την προετοιμασία του. 

ΑΠ

β. Το καθεστώς που θα ισχύσει κατά τη μεταβατική περίοδο του έτους 2014, δηλαδή από τις 31.12.2013 που λήγει η αναστολή των πλειστηριασμών μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το μόνιμο πλαίσιο.

ΙΙ.  Πρόγραμμα μακροπρόθεσμης διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών

 

Α.  Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Προβλέπεται ότι με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου θα συσταθεί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με σκοπό τη στενή εποπτεία κατά τη μεταβατική διαδικασία και μέχρι την ολοκλήρωση του μόνιμου μηχανισμού υποστήριξης και διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους. Το Συμβούλιο θα κινεί και θα παρακολουθεί τις δράσεις για την ενίσχυση της επίλυσης του χρέους φυσικών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.

 

Αποστολή του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους θα είναι ενδεικτικά:

 1. i) η διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με την οργάνωση ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών δανείων, 
 2. ii) οι προτάσεις τροποποιήσεων των υφιστάμενων νομικών πλαισίων σε θέματα ουσίας και διαδικασίας/δικονομίας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού χρέους, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης των διαδικασιών αναφορικά με τις καθυστερούμενες αποπληρωμές,

iii) η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αγορά ακινήτων

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο θα προβαίνει επίσης σε τρίμηνη δημοσίευση έκθεσης προόδου.

 

Το Κυβερνητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να καθορίσει την έννοια του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και να προβεί στην εκτίμηση των «απαραίτητων δαπανών διαβίωσης», προκειμένου να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στις απόπειρες εξωδικαστικού συμβιβασμού και ενώπιον των δικαστηρίων.

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο θα μετέχουν οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δικαιοσύνης και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι Υπουργοί θα υποστηρίζονται στο έργο τους από τους Γενικούς Γραμματείς των εμπλεκόμενων υπουργείων καθώς και από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, ενώ ανάλογα με τις ανάγκες του Συμβουλίου, αυτό θα δύναται να επικουρείται και από ειδικούς εμπειρογνώμονες με εμπειρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Β.  Έκδοση Κώδικα Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών

Προβλέπεται ότι με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, θα εκδοθεί Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας θα πρέπει να έχει τεθεί σε εφαρμογή έως την 31.12.2014.

Θεωρείται ότι ο Κώδικας Δεοντολογίας θα συμβάλλει στην δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πιστωτικών Ιδρυμάτων και δανειοληπτών, στην ουσιαστική ενημέρωση των δανειοληπτών και στην παροχή εναλλακτικών αναδιαρθρώσεων των οφειλών με λύσεις που να ανταποκρίνονται στην οικονομική πραγματικότητα της κάθε περίπτωσης και στην διευθέτηση των οφειλών σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο κώδικας δεοντολογίας προβλέπεται να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διατάξεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνου, διαδικασίες αξιολόγησης της δυνατότητας αποπληρωμής, δεσμευτικούς κανόνες με σαφή χρονοδιαγράμματα, προϋποθέσεις επικοινωνίας μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και δανειστών, την εισαγωγή των ορισμών του «συνεργάσιμου δανειολήπτη» και «απαραίτητων δαπανών διαβίωσης» επί των αποφάσεων των τραπεζών σχετικά με παροχή λύσεων/αναδιαρθρώσεων δανείων σε καθυστέρηση πληρωμής.

Γ.  Διαμεσολάβηση Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή είναι Αρχή, αρμόδια για τη διαμεσολάβηση μεταξύ δανειστών και οφειλετών, με σκοπό τη ρύθμιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως σε ό,τι αφορά με θέματα που άπτονται της εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας.

Με τη ρητή αναφορά στην αρμοδιότητα διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε θέματα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους, προβλέπεται να αξιοποιηθεί η εμπειρία της Αρχής σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, έτσι ώστε ο δανειολήπτης να έχει εναλλακτικές λύσεις και να μην χρειάζεται να προσφύγει σε άλλες χρονοβόρες και πολυδάπανες διαδικασίες.

ΙΙΙ.  Μεταβατικό θεσμικό πλαίσιο αναστολής πλειστηριασμών

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν 4224/2013 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτου που έχει δηλωθεί στην τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος του οφειλέτη ως κύρια κατοικία του εφόσον συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

Α. Προϋποθέσεις Εφαρμογής

1. Αντικειμενική αξία κυρίας κατοικίας οφειλέτη

Η αντικειμενική αξία του ακινήτου δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών του 2012 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής καθώς και της έρευνας του Ευρωσυστήματος, Household Finance and Consumption Survey (HFCS) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εννέα στους δέκα δανειολήπτες έχουν κύρια κατοικία η αντικειμενική αξία της οποίας είναι μικρότερη του ποσού των 200.000 ευρώ. Μάλιστα σύμφωνα με τα ανωτέρω, περίπου επτά στους δέκα δανειολήπτες έχουν κύρια κατοικία αντικειμενικής αξίας μικρότερης των 140.000 ευρώ.

2. Εισόδημα του οφειλέτη

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να μην υπερβαίνει το ποσό των 35.000 ευρώ.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΛΣ) για το οικονομικό έτος 2013 (εισοδήματα του 2012), το μέσο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών με στεγαστικό δάνειο ανέρχεται σε 25.482 ευρώ ετησίως.

Στα στοιχεία της ΓΓΠΣ αναφέρονται τα εισοδήματα χωρίς τις κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές αλλά με την παρακράτηση φόρου, δηλαδή το καθαρό εισόδημα πριν την παρακράτηση του φόρου.

Ωστόσο, το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη πρέπει να προκύπτει από την τελευταία δήλωση φόρου εισοδήματος του, είναι δε το εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς αλληλεγγύης (διαθέσιμο εισόδημα).

 1. Συνολική περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη

Η συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας της οικογένειας του οφειλέτη πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση του ποσού των 270.000 ευρώ και από αυτην το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό την 20.11.2013 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Από το ποσό των καταθέσεων εξαιρούνται και δεν υπολογίζονται οι περιοδικές παροχές από συνταξιοδοτικά προγράμματα και από ασφαλιστικά προγράμματα.

Για τους σκοπούς που έχει θέσει ο νομοθέτης με τις οικείες διατάξεις, τα περιουσιακά στοιχεία εκτιμώνται βάσει της αντικειμενικής αξίας, και για όσα βρίσκονται εκτός συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού, ο προσδιορισμός της αξίας αυτών θα γίνεται βάσει των κείμενων φορολογικών διατάξεων όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν (συγκριτικά στοιχεία, έλεγχος με αυτοψία κ.λπ.).

Ως περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη νοούνται και κινητές αξίες του οφειλέτη, ήτοι μετοχές, ομόλογα, λογαριασμοί σε αλλοδαπό νόμισμα, καθώς και κάθε μορφής επενδυτικά προϊόντα και καταθέσεις.

Σύμφωνα την έρευνα του Ευρωσυστήματος, Household Finance and Consumption Survey (HFCS) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η διάμεσος αξία της συνολικής περιουσίας για το σύνολο των νοικοκυριών στην Ελλάδα ανέρχεται στα 110.200 ευρώ.

Το σύνολο των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο της περιουσίας των νοικοκυριών ανέρχεται στο 93,1% και το σύνολο της ακίνητης περιουσίας στο σύνολο της περιουσίας στο 83,7%, ενώ το ποσοστό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο σύνολο της περιουσίας των νοικοκυριών ανέρχεται μόλις στο 6,9%.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το μέσο ποσό καταθέσεων ανέρχεται σε 3.600 ευρώ, ενώ η συνολική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων (καταθέσεις, επενδύσεις, ομόλογα, μετοχές κ.τ.λ.) που διαθέτουν τα νοικοκυριά στη χώρα μας ανέρχεται κατά μέσο όρο στα 4.400 ευρώ.

Τέλος σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, το 92,8% των φυσικών προσώπων – καταθετών των ελληνικών τραπεζών διαθέτει καταθέσεις συνολικού ύψους έως 10.000 ευρώ, ενώ το 81,5% διαθέτει καταθέσεις μικρότερες των 2.000 ευρώ.

 1. Ειδικές περιπτώσεις

Για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες τα ανωτέρω όρια αυξάνονται κατά ποσοστό 10% δηλαδή προσδιορίζονται ως εξής:

 • Η αντικειμενική αξία του ακινήτου να μην υπερβαίνει το ποσό των ευρώ 220.000 ευρώ
 • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των ευρώ 38.500 ευρώ,
 • Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους να είναι έως ευρώ 297.000 ευρώ και
 • Το σύνολο των καταθέσεων τους μην υπερβαίνει το ποσό των ευρώ 16.500 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες περιλαμβάνονται:

 • Η οικογένεια του οφειλέτη που βαρύνεται φορολογικά με τρία ή περισσότερα τέκνα.
 • Ο οφειλέτης που έχει αναπηρία 67% και άνω.
 • Όσοι βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία 67% και άνω.

Το ποσοστό αναπηρίας προσδιορίζεται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν Φ. 11321/οικ.10219/688/4.5.2012 (Β’1508) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

5. Χρονική διάρκεια ισχύος

Η απαγόρευση πλειστηριασμών ακινήτων των οφειλετών ισχύει από 1.1.2014 μέχρι 31.12.2014.

6. Εξαιρέσεις οφειλών

Στο άρθρο 2 του Ν 4224/2013 αναφέρονται οι εξαιρέσεις ορισμένων οφειλών, οι οποίες δεν απολαμβάνουν την προστασία της απαγόρευσης των πλειστηριασμών των ακινήτων των οφειλετών.

Ειδικότερα στο άρθρο δεν περιλαμβάνονται οφειλές που:

α) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, είτε

β) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων

15 και 16 του Ν 3586/2007, όπως ισχύουν (Α΄ 151). 

 

Β. Απόδειξη εφαρμογής των προϋποθέσεων

1. Υποχρεώσεις οφειλέτη

Κατά την διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηριασμού ο οφειλέτης υποχρεούται να υποβάλλει στο δανειστή με κάθε πρόσφορο μέσο υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 στην οποία θα αναγράφονται:

 • Τα πλήρη στοιχεία του.
 • Λεπτομερή και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας.
 • Η πλήρωση των εισοδηματικών και περιουσιακών προϋποθέσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω και
 • Οι κινήσεις του καταθετικού λογαριασμού του τους τελευταίους 24 μήνες, που ξεπερνούν το ποσό των 1.000 ευρώ.

Εάν δεν υποβληθεί η δήλωση εντός 2 μηνών από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση, τότε επέρχεται η άρση της απαγόρευσης.

Κάθε πρόσφορο μέσο για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης νοείται οτιδήποτε μπορεί να φέρει βεβαιωμένη ημερομηνία και αποδεικτικό αποστολής όπως πχ η αυτοπρόσωπη ή μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου ατόμου υποβολή ενώπιον του δανειστή, η επίδοση με δικαστικό επιμελητή, η συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ, το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση, η αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας με αποδεικτικό αποστολής.

2. Δικαιώματα δανειστή

Ο δανειστής κατά την διάρκεια της απαγόρευσης του πλειστηριασμού δικαιούται να καλέσει τον οφειλέτη να προσκομίσει: Όσο αφορά την ακίνητη περιουσία του:

α. Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για τα αποκτηθέντα μετά την 1.1.2007 και φύλλα υπολογισμού της αξίας για τα αποκτηθέντα πριν την 1.1.2007,

β. Βεβαίωση υπολογισμού της αξίας με βάση συγκριτικά φορολογικά στοιχεία από την αρμόδια φορολογική αρχή, στις περιπτώσεις που η αξία δεν προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια

Επίσης πρέπει να προσκομίσει:

 • αντίγραφο των τελευταίων δηλώσεων Ε1 και Ε9
 • βεβαίωση ύψους καταθέσεων και αξίας κινητών αξιών που υφίστανται την 20.11.2013.

Επίσης, ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει να προ – σκομίσει:

 • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ,
 • πιστοποιητικό της αρμόδιας επιτροπής για την πιστοποί-ηση της αναπηρίας και του ποσοστού της.

Η απαγόρευση του πλειστηριασμού αίρεται σε περίπτωση που δεν θα προσκομιστούν από τον οφειλέτη εντός προθεσμίας ενός μηνός όλα τα ανωτέρω και με την προϋπόθεση ότι ο δανειστής έχει κοινοποιήσει το αίτημα του.

Γ. Καταβολή δόσεων

1. Γενικός κανόνας

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης των πλειστηριασμών (1.1.2014 – 31.12.2014) ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει στον δανειστή μηνιαίες δόσεις, οι οποίες προσδιορίζονται ως εξής:

Εάν το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ στο 10% του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος.

Εάν το ως άνω εισόδημα είναι μεγαλύτερο, η δόση προσαυξάνεται με το 20% του υπερβάλλοντος μηνιαίου εισοδήματος. Δηλαδή στην περίπτωση αυτή προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική μηνιαία καταβολή που οφείλεται υπολογίζεται σε ποσοστό 10% μέχρι του ποσού των ευρώ 15.000 ευρώ και ποσοστό 20% στο υπερβάλλον εισόδημα.

2. Εξαιρέσεις

α. Ειδικές περιπτώσεις

Για τις κατωτέρω κατηγορίες οφειλετών το όριο του εκάστοτε καθαρού οικογενειακού εισοδήματος για τον προσδιορισμό της καταβλητέας δόσης ορίζεται στο ποσό των 20.000 ευρώ. Δηλαδή έως 20.000 ευρώ η δόση προσδιορίζεται με ποσοστό 10% επί του εισοδήματος και για ποσό πάνω από 20.000 ευρώ με ποσοστό 20%.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν:

 1. i) Οι οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά με τρία και περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του 

Ν 2238/1994,

 1. ii) άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και

iii) όσοι βαρύνονται φορολογικά με άτομα με αναπηρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν 2238/1994

β. Ελεύθεροι επαγγελματίες και άλλες κατηγορίες οφειλετών

Όσοι οφειλέτες δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. Β 1 του Ν 4161/2013, ήτοι δεν είναι: 

 1. i) άνεργοι,
 2. ii) έχοντες σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, 

iii) συνταξιούχοι,

 1. iv) έχοντες εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν 4110/2013, η μηνιαία καταβολή που υπολογίζεται ως ποσοστό επί των εισοδημάτων τους κατά τα ανωτέρω πρέπει επιπροσθέτως να είναι ανώτερη ή ίση του 30% της τελευταίας ενήμερης δόσης τους. Η διάταξη αυτή αφορά δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και επιτηδευματίες και όλους όσους δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες. 

γ. Άνεργοι

Ειδικά για τους οφειλέτες με μηδενικό εισόδημα ή εισόδημα που ισούται μέχρι του ποσού του επιδόματος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα μηδενικών καταβολών.

3. Συνέπειες μη καταβολής

Σε περίπτωση που δεν τηρείται η υποχρέωση καταβολής των δόσεων όπως προσδιορίζονται ανωτέρω για χρονικό διάστημα 3 μηνών συνολικά τότε αίρεται για το συγκεκριμένο οφειλέτη η απαγόρευση του πλειστηριασμού.

Γίνεται μνεία ότι οι μήνες καθυστέρησης δεν απαιτείται να είναι συνεχόμενοι.

Δ. Εγγυητές

Κατά την διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασμού και εφόσον η απαγόρευση αυτή δεν έχει αρθεί για τον πρωτοφειλέτη, απαγορεύεται ο πλειστηριασμός ακινήτων των εγγυητών για τις συγκεκριμένες οφειλές.

 

YΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

. Η διάμεσος είναι παράμετρος θέσης στη Στατιστική ορολογία, η οποία ορίζεται ως η τιμή της μεταβλητής που διαιρεί κατά 50% τις τιμές των μετρήσεων. Παράδειγμα: Αν έχουμε τις τιμές: 100.000, 102.000, 105.400, 115.000, 120.000 και 122.000 (κατά αύξουσα τάξη), η διάμεσος είναι: η+1/2 = 6+1/2=7/2=3,5 και 105.400 + 115.000 / 2 = 110.20

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση