ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες

Η Εταιρεία Συμβολαιογράφων ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΣ – ΕΛΕΝΗ ΑΡ. ΔΡΑΓΙΟΥ ασχολείται με όλες τις υποθέσεις που απαιτούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, παρέχοντας ποιοτικές συμβολαιογραφικές υπηρεσίες στους πελάτες μας.

Η πολύ μεγάλη εμπειρία που διαθέτουμε:

  • Στις μεταβιβάσεις ακινήτων είτε λόγω επαχθούς αιτίας (αγορές – πωλήσεις) είτε λόγω χαριστικής αιτίας (γονικές παροχές – δωρεές)
  • Στα προσύμφωνα και εργολαβικά συμβόλαια
  • Στις αποδοχές κληρονομίας
  • Στις συστάσεις οριζοντίων ιδιοκτησιών και κάθετων ιδιοκτησιών επί ακινήτων
  • Στις συστάσεις καταστατικών εταιρειών (Ανώνυμες Εταιρείες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, ΙΚΕ) και στις τροποποιήσεις των καταστατικών αυτών
  • Σε παραστάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης
  • Στις συμβάσεις συγχώνευσης εταιρειών και μετατροπής εταιρειών
  • Στη σύνταξη διαθηκών (δημόσιας διαθήκης, κατάθεση ιδιόγραφης διαθήκης)
  • Σε πλειστηριασμούς κινητών και ακινήτων με επίσπευση είτε ιδιωτών είτε τραπεζών
  • Σε διάφορες άλλες επί παγίου τέλους πράξεις (πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις, σύμφωνο συμβίωσης, παράσταση σε κλήρωση, συναινετικά διαζύγια)

Μας καθιστούν τους ιδανικούς συνεργάτες για κάθε συμβολαιογραφική υπηρεσία που χρειάζεστε σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο.