ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κατηγορία: ΑΡΘΡΑ / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Συγγραφείς: Αθανάσιος Δράγιος & Βαγγέλης Μιχελινάκης

Εκδόθηκε από την  ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ το έτος 2014

ISBN 978-960-562-257-2

Προσδιορισμός αντικειμενικής αξίας ακινήτων n Φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών n Φορολογία μεταβίβασης (Φ.Μ.Α.) n ΦΠΑ ανεγειρόμενων οικοδομών n Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) n Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) n Εισόδημα από ακίνητα (μίσθωση ακινήτων, φόρος υπεραξίας) n Ειδικός φόρος ακινήτων

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε τον πρόλογο και τα περιεχόμενα του βιβλίου που μπορείτε να προμηθευτείτε ΕΔΩ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ήδη από το έτος 1880 με τον Νόμο ΩΙΔ΄ που ρυθμίζει το φόρο κληρονομιάς γίνεται η πρώτη προσπάθεια του Ελληνικού Κράτους να επιβληθεί φόρος στην ακίνητη περιουσία, ενώ με το Νόμο ΑΧΚΕ’ του έτους 1887 επιβάλλεται φόρος στις συναλλαγές των ακινήτων. 

Στο πλαίσιο της κάθε φορά αναμόρφωσης της φορολογικής νομοθεσίας η φορολόγηση της κατοχής της ακίνητης περιουσίας έλαβε διάφορες μορφές και ονομασίες, όπως φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας, ενιαίο τέλος κατοχής ακινήτων, φόρος ακίνητης περιουσίας και πλέον από 1.1.2014 Eνιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Οι φόροι κατοχής είναι η μία πλευρά της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας. Η άλλη πλευρά αφορά την φορολόγηση της μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας καθώς και του εισοδήματος που απορρέει από την αξιοποίησή της. Η φορολόγηση της μεταβίβασης ανακύπτει είτε στις μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία (πωλήσεις) είτε στις μεταβιβάσεις λόγω δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς. Η φορολόγηση του εισοδήματος από την άλλη αφορά είτε το εισόδημα που αποκτάται σε ετήσια βάση από την εκμίσθωση των ακινήτων είτε το εφάπαξ όφελος του φορολογούμενου που προέρχεται από την πώληση ακίνητης περιουσίας σε τιμή μεγαλύτερη από εκείνη με την οποία την είχε αποκτήσει (υπεραξία).

Επίσης τα ακίνητα στην Ελλάδα επιβαρύνονται και με μία σειρά από τέλη, με κυριότερο το τέλος ακίνητης περιουσίας, δηλαδή εισφορές που σχετίζονται με την αντιπαροχή που λαμβάνει από τους δημόσιους φορείς ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό, την πρόσβαση και άλλα δημόσια αγαθά που θεωρείται ότι προσαυξάνουν την αξία της ακίνητης αυτής περιουσίας.

Όλοι οι παραπάνω φόροι και τέλη καθιστούν την φορολόγηση των ακινήτων ένα εξαιρετικά περίπλοκο φορολογικό αντικείμενο, με αποτέλεσμα μάλιστα πολλές φορές η κριτική που ασκείται να έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το διαχειριστικό κόστος της φορολόγησης αυτής, καθιστά εξαιρετικά μικρό το τελικό δημοσιονομικό όφελος.

Σημαντικός, επίσης, είναι ο τρόπος υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, βάσει των ισχυόντων συστημάτων υπολογισμού, καθόσον λαμβάνεται υπόψη και η αντικειμενική αξία του ακινήτου για τον υπολογισμό του φόρου στις μεταβιβάσεις ακινήτων είτε από επαχθή αιτία είτε από χαριστική αιτία. 

Στη διαχείριση του συστήματος της φορολόγησης των ακινήτων εμπλέκονται σειρά επαγγελματιών, όπως συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μηχανικοί και φοροτεχνικοί. Σκοπός μας λοιπόν με βάση τα παραπάνω ήταν η συγγραφή ενός βιβλίου που θα περιλάβει την παρουσίαση όλων των θεμάτων που αφορούν τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και ειδικότερα τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και των φόρων κατοχής (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), καθώς και των φόρων μεταβίβασης και εισοδήματος από ακίνητα. Η παρουσίαση αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο τη σχετική νομοθεσία αλλά και την ανάπτυξη επεξηγηματικών παραδειγμάτων έτσι ώστε το παρόν βιβλίο να αποτελέσει και έναν πρακτικό οδηγό χρήσιμο σε όλες τις παραπάνω επαγγελματικές ομάδες, που ασχολούνται με το ακίνητο.

Η προσπάθεια αυτή αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη κυρίως λόγω των αλλεπάλληλων μεταβολών του νομοθετικού πλαισίου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον φόρο υπεραξίας των ακινήτων, αλλά και λόγω της προσπάθειάς μας να συμπεριλάβουμε όλες τις τελευταίες αλλαγές, ώστε το βιβλίο αυτό να αποτελέσει εγχειρίδιο πρακτικής εφαρμογής για την ακίνητη περιουσία και χρήσιμο βοήθημα για το μέλλον. Παρόλα αυτά, ειδικά όσον αφορά το φόρο υπεραξίας, μέχρι την έκδοση του βιβλίου δεν είχε ακόμη δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση καθώς και οι εγκύκλιοι που ρυθμίζουν τον τρόπο και την διαδικασία υποβολής της δήλωσης φόρου υπεραξίας. 

Με την ελπίδα ότι έχουμε πετύχει στην προσπάθειά μας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Νομική Βιβλιοθήκη καθώς και τον κ. Νίκο Σγουρινάκη και τις κ.κ. Αναστασία Καραντάνα και Εύη Γαλάνη για την αμέριστη συμπαράστασή τους και βοήθεια στην επιμέλεια της έκδοσης του βιβλίου αυτού. 

Aθήνα, Απρίλιος 2014 

Αθανάσιος Δράγιος, Βαγγέλης Μιχελινάκης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ …………………………………………………………………………………………………………….VII

ΜΕΡΟΣ Α΄

Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

[1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν 1249/1982

«Διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία,

μισθολογικά θέματα και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 41, 41α] ……………………………………………….3

[2] ΣΧΟΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ……………………………………………………………………………………………………………..9

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

    (ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ …………………………………….10

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ …………………………………………………………………………………………………………10

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 1. Εφαρμογή αντικειμενικού συστήματος ……………………………………………………………..11
 2. Κατηγορίες ακινήτων για τον προσδιορισμό φορολογητέας αξίας ……………………11
 3. Έντυπα υπολογισμού ………………………………………………………………………………………..12
 4. Ορισμός τιμής ζώνης (ΤΖ), συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ), συντελεστής οικοπέδου (ΣΟ), συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ)…………………………….13
 5. Εύρεση της τιμής ζώνης …………………………………………………………………………………….13
 6. Συντελεστής εμπορικότητας (ΣΕ) ………………………………………………………………………..14
 7. Συντελεστής ορόφου ………………………………………………………………………………………..14
 8. Κριτήριο βάθους ……………………………………………………………………………………………….16
 9. Επιφάνεια ακινήτου …………………………………………………………………………………………..16
 10. Η παλαιότητα…………………………………………………………………………………………………..17
 11. Χαρακτηρισμός ακινήτου ως διατηρητέου ……………………………………………………..18
 12. Χαρακτηρισμός ακινήτου ως απαλλοτριωτέο ………………………………………………….18
 13. Ειδικός συντελεστής για ακίνητο που έχει υποστεί ζημιές

      από σεισμό ή πυρκαγιά ή πλημμύρα ………………………………………………………………19

 1. Συντελεστής αποπεράτωσης …………………………………………………………………………….19
 2. Συντελεστής συνιδιοκτησίας ……………………………………………………………………………20

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ      ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ     (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε1)

 1. Συντελεστές υπολογισμού …………………………………………………………………………………20
 2.  Φορολογητέα Αξία ………………………………………………………………………………………….20
  ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ) ……………………………………………………………………………………………..20
  iii. Συντελεστές Πρόσοψης …………………………………………………………………………………21
  iv. Συντελεστής Ορόφου …………………………………………………………………………………….21
  v. Επιφάνεια (Κατοικίας ή Διαμερίσματος) ………………………………………………………….22
  vi. Συντελεστής Επιφάνειας ………………………………………………………………………………..22
  vii. Συντελεστής Παλαιότητας …………………………………………………………………………….22
  viii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (Σ.Ειδ.Σ.) ……………………………………………………23
  ix. Συντελεστές Αποπεράτωσης ………………………………………………………………………….23
  x. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής ………………………………………………….23
  xi. Συντελεστής με βάση τον εξοπλισμό ……………………………………………………………..24
  xii. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας …………………………………………………………………………24
 3. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ 1) ……………………………………………………………………………….24

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ      
ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ       (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε2)

 1. Συντελεστές υπολογισμού …………………………………………………………………………………53 
 2. Φορολογητέα Αξία ………………………………………………………………………………………….53
  ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ) ……………………………………………………………………………………………..53
  iii. Συντελεστής Πρόσοψης …………………………………………………………………………………53
  iv. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ) ……………………………………………………………………54
  v. Συντελεστής Ορόφου ……………………………………………………………………………………..55
  vi. Κριτήριο Βάθους …………………………………………………………………………………………..56
  vii. Επιφάνεια Επαγγελματικής Στέγης ………………………………………………………………..56
  viii. Συντελεστής Επιφάνειας ………………………………………………………………………………56
  ix. Συντελεστής Παλαιότητας ……………………………………………………………………………..57
  x. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (ΣΕιδΣ) ………………………………………………………….57
  xi. Συντελεστής Αποπεράτωσης ………………………………………………………………………….57
  xii. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής ………………………………………………..58
  xiii. Συντελεστής με βάση τον εξοπλισμό ……………………………………………………………58
  xiv. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας ………………………………………………………………………..59
 3. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Ε2) ……………………………………………………………………………..59

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3)

 1. Συντελεστές υπολογισμού …………………………………………………………………………………77
   Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………….77
  ii. Τιμή Ζώνης …………………………………………………………………………………………………….77
  iii. Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) …………………………………………………77
  iv. Τιμή Οικοπέδου (ΤΟ) …………………………………………………………………………………….77
  v. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ) …………………………………………………………………….77
  vi. Συντελεστής Εκμετάλλευσης Ισογείου (Κ) ……………………………………………………..78 
  vii. Συντελεστής Οικοπέδου (ΣΟ) ……………………………………………………………………….78
  viii. Συνολική Τιμή Εκκίνησης οικοπέδου …………………………………………………………..79
  ix. Συντελεστής πρόσοψης ………………………………………………………………………………….79
  x. Κριτήριο βάθους (ΚΒ) …………………………………………………………………………………….79
  xi. Επιφάνεια Οικοπέδου ……………………………………………………………………………………80
  xii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών (ΣΕιδΣ) ………………………………………………………..81 
  xiii. Συντελεστής Ποσοστού Αξίας οικοπέδου …………………………………………………….82
  xv. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας …………………………………………………………………………84
  xvi. Συντελεστής Καθέτου Ιδιοκτησίας ……………………………………………………………….84
  xvii. Συντελεστής Αξίας μελλοντικής και αβέβαιης οικοδομικής αξιοποίησης ……..84
 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Ε3) ……………………………………………………………………………..85

ΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ  Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε4)

 1. Συντελεστές υπολογισμού ……………………………………………………………………………….104 
 2. Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..104
  ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ) ……………………………………………………………………………………………104 
  iii. Συντελεστής Εμπορικότητας (ΣΕ)………………………………………………………………….104
  iv. Συντελεστής θέσης ………………………………………………………………………………………104 
  v. Επιφάνεια Αποθήκης ……………………………………………………………………………………105 
  vi. Συντελεστής Παλαιότητας ……………………………………………………………………………105 
  vii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών ………………………………………………………………….105
  viii. Συντελεστής Αποπεράτωσης ………………………………………………………………………106
  ix. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής ……………………………………………….106
  x. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας …………………………………………………………………………106
 3. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ 4) ……………………………………………………………………………..107

Ζ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ      ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ      (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε5)

 1. Συντελεστές υπολογισμού ……………………………………………………………………………….116
  i. Φορολογητέα Αξία ………………………………………………………………………………………..116 
  ii. Τιμή Ζώνης (ΤΖ) ……………………………………………………………………………………………116
  iii. Συντελεστής Εμπορικότητας ………………………………………………………………………..116
  iv. Συντελεστής θέσης ………………………………………………………………………………………117
  v. Επιφάνεια θέσης Στάθμευσης Αυτοκινήτου …………………………………………………..117
  vi. Συντελεστής Παλαιότητας ……………………………………………………………………………118
  vii. Συντελεστές Ειδικών Συνθηκών ………………………………………………………………….118
  viii. Συντελεστές Αποπεράτωσης ………………………………………………………………………118
  ix. Συντελεστής με βάση τον τρόπο κατασκευής ………………………………………………118
  x. Συντελεστής Συνιδιοκτησίας ………………………………………………………………………..119 
 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ 5) ……………………………………………………………………………..119
ΙΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ        ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ        ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ……………………………………………………………………………………………………….128

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

 1. Τιμή εκκίνησης ………………………………………………………………………………………………..128
 2. Κατάταξη ακινήτων………………………………………………………………………………………….128
 3. Συντελεστής αποπεράτωσης …………………………………………………………………………….131
 4. Συντελεστής παλαιότητας …………………………………………………………………………………131
 5. Συντελεστής ειδικών συνθηκών ………………………………………………………………………132

Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΛΗΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ –      ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ1)

 1. Υπολογισμός συντελεστών ………………………………………………………………………………134 Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..134 ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος …………………………………………………………….134 iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη επιφάνεια) ………………………………………………………………134 iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ). ……………………………………………………………………….135 v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)………………………………..136 vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ) ………………………………………………………………136 vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ) ……………………………………………………………………137 viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών ………………………………………………………………..137
 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ1) ……………………………………………………………………………137

Δ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΑΞΙΑΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ      (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ2)

 1. Υπολογισμός συντελεστών ……………………………………………………………………………..142 Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..142 ii. Κόστος εκκίνησης ανά μ2 κτίσματος ……………………………………………………………..142 iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια ………………………………………………………………142 iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ) ………………………………………………………………………..142 v. Συντελεστές τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ) ………………………………..143 vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ) ………………………………………………………………143 vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ) ……………………………………………………………………144 viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών ………………………………………………………………..144
 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ2) ……………………………………………………………………………144

Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ      (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ) – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ      (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ3)

 1. Υπολογισμός συντελεστών ……………………………………………………………………………..149 i. Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..149 ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος …………………………………………………………….149 iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια ………………………………………………………………149 iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ) ………………………………………………………………………..150 v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)………………………………..150 vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ) ………………………………………………………………151 vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ) ……………………………………………………………………151 viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών ………………………………………………………………..152 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ3) ……………………………………………………………………………152

ΣΤ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ        ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ        (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ4)

 1. Υπολογισμός συντελεστών ………………………………………………………………………………157 Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..157 ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος …………………………………………………………….157 iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια ………………………………………………………………157 iv. Συντελεστής Μεγέθους (ΣΜ) ………………………………………………………………………..158 v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)………………………………..158 vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ) ………………………………………………………………159 vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ) ……………………………………………………………………159 viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών ………………………………………………………………..159
 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ4) ……………………………………………………………………………160

Ζ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ –      ΑΠΟΘΗΚΩΝ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ5)

 1. Υπολογισμός συντελεστών ………………………………………………………………………………168 Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..168 ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος.……………………………………………………………168 iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια. ……………………………………………………………..168 iv. Συντελεστής μεγέθους (ΣΜ). ………………………………………………………………………..168 v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)………………………………..169 vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ) ………………………………………………………………169 vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ) ……………………………………………………………………169 viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών ………………………………………………………………..170
 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ5) ……………………………………………………………………………170

Η. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ       ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ –       ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ6)

 1. Υπολογισμός συντελεστών ………………………………………………………………………………173 Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..173 ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος …………………………………………………………….173 iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια ………………………………………………………………173 iv. Συντελεστές τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ) ……………………………….174 v. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ) ……………………………………………………………….174 vi. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ) ……………………………………………………………………..175 vii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών………………………………………………………………….175
 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ6) ……………………………………………………………………………175

Θ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ       (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ7)

 1. Υπολογισμός συντελεστών ………………………………………………………………………………180 Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..180 ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος.……………………………………………………………180 iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια. ……………………………………………………………..180 iv. Συντελεστές τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ) ……………………………….181 v. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ) ……………………………………………………………….181 vi. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ) ……………………………………………………………………..181 vii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών………………………………………………………………….181
 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ7) ……………………………………………………………………………182

Ι. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ      (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ8)

 1. Υπολογισμός συντελεστών ………………………………………………………………………………185 i. Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..185 ii. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος.……………………………………………………………185 iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια ………………………………………………………………185 iv. Συντελεστής μεγέθους (ΣΜ). ………………………………………………………………………..185 v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)………………………………..186 vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ) ………………………………………………………………186 vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ) ……………………………………………………………………186 viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών ………………………………………………………………..187 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ8) ……………………………………………………………………………187

ΙΑ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΧΘΟΥΝ        ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ       (ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ Κ9)

 1. Υπολογισμός συντελεστών ………………………………………………………………………………190 i. Φορολογητέα αξία ………………………………………………………………………………………..190
 2. Κόστος εκκίνησης ανά Μ2 κτίσματος …………………………………………………………….190 iii. Ισοδύναμη (ανοιγμένη) επιφάνεια ………………………………………………………………190 iv. Συντελεστής μεγέθους (ΣΜ) …………………………………………………………………………190 v. Συντελεστής τρόπου κατασκευής και εξοπλισμού (ΣΚΕ)………………………………..191 vi. Συντελεστής αποπεράτωσης (ΣΑΠ) ………………………………………………………………191 vii. Συντελεστής παλαιότητας (ΣΠ) ……………………………………………………………………191 viii. Συντελεστής ειδικών συνθηκών ………………………………………………………………..192 2. Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Κ9) ……………………………………………………………………………192 ΙΒ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ………………………………………………………195
ΙV. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ       ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ ……………………………………………………………………………………………………….196

 1. Αρχική Βασική Αξία Γης (ΑΒΑ) και Ειδική Βασική Αξία Γης (ΕΒΑ) …………………….196
 2. Αρχική Οικοπεδική Αξία (ΤΟ` Αρχ.) …………………………………………………………………196
 3. Τεκμαρτή Τιμή Ζώνης (ΤΖ`) ………………………………………………………………………………197

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ …………………………………………………………………………………………198 i. Απόσταση από τη θάλασσα …………………………………………………………………………..200 ii. Πότε θεωρείται η εδαφική έκταση απαλλοτριωτέα ……………………………………….200 iii. Χρονικό όριο ………………………………………………………………………………………………201 α. Βασική Αξία (ΒΑ)……………………………………………………………………………………………..202

 1. Υπολογισμός ………………………………………………………………………………………………..202
 2. Επιφάνεια εδαφικής έκτασης ………………………………………………………………………..202
 3. Αρχική Βασική Αξία Γης (ΑΒΑ) ……………………………………………………………………..202
 4. Συντελεστής περιοχής …………………………………………………………………………………..202
 5. Συντελεστής χρήσης ……………………………………………………………………………………..202 β. Οικοπεδική Αξία (ΑΟικ.)………………………………………………………………………………….203
 6. Υπολογισμός ………………………………………………………………………………………………..203
 7. Αρχική Οικοπεδική Αξία (ΤΟΑΡΧ) ………………………………………………………………..203
 8. Μέγεθος Οικοδομής (ΜΟ) ……………………………………………………………………………203
 9. Συντελεστής χρήσης κτίσματος……………………………………………………………………..203
 10. Συντελεστές ειδικών συνθηκών ……………………………………………………………………204 γ. Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Εκμετάλλευσης (ΑΔ) ………………………………………….204
 11. Υπολογισμός ………………………………………………………………………………………………..204
 12. Αρχική Οικοπεδική Αξία (ΤΟΑΡΧ) ………………………………………………………………..205
 13. Επιφάνεια της εδαφικής έκτασης ………………………………………………………………….205
 14. Συντελεστής θέσης ……………………………………………………………………………………….205
 15. Συντελεστής μη αρτιότητας …………………………………………………………………………..205
 16. Συντελεστής μεγέθους ………………………………………………………………………………….206 Παραδείγματα (ΕΝΤΥΠΟ Α/Α ΓΗΣ) ……………………………………………………………………….206
 17. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ

    ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ………………………………………………………………………………………………………..229

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

[1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν 2961/2001

«Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, 

Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια» [Άρθρα 41-60] ………….233

Ν 1078/1980

«Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού  εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου 

περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων» [Άρθρα 1, 15] ………………………..245

Ν 1587/1950

«Περί κυρώσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ’ αριθμ. 1521/1950 Αναγκαστικού Νόμου

“περί φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων”» …………………………………………………………………….251

Ν 2859/2000

«Κύρωση Κώδικα  Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» [Άρθρο 6] ………………………………………273

N 3427/2005

«Φόρος προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, 

μεταβολές στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 23, 23Α] ………………275

[2] ΣΧΟΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ι. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Α. Αρμόδια ΔΟΥ για την παραλαβή των δηλώσεων φόρου 

     κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών ………………………………………….281

Β. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου κληρονομιών,       γονικών παροχών και δωρεών

α. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου κληρονομιών ………………………………………………….285

 1. Στοιχεία δήλωσης …………………………………………………………………………………………285
 2. Τα στοιχεία του κληρονομούμενου ………………………………………………………………285
 3. Στοιχεία διαθήκης ………………………………………………………………………………………..286
 4. Βεβαίωση του άρθρου 67 του ΝΔ 118/1973 ………………………………………………..286
 5. Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ………………………………………………………..286
 6. Τα στοιχεία των κληρονόμων ……………………………………………………………………….286
 7. Αντίκλητος ……………………………………………………………………………………………………286
 8. Άμεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας ……………………………………………………286
 9. Απαλλαγή Α΄ κατοικίας …………………………………………………………………………………286
 10. Ενεργητικό …………………………………………………………………………………………………287
 11. Αξία ……………………………………………………………………………………………………………287
 12. Παθητικό ……………………………………………………………………………………………………287
 13. Καθαρή αξία κληρονομικής μερίδας…………………………………………………………..288
 14. Προγενέστερες δωρεές – γονικές παροχές ή προίκες …………………………………..288
 15. Υπολογισμός του φόρου ……………………………………………………………………………288
 16. Στοιχεία πληρεξούσιων ………………………………………………………………………………288
 17. Στοιχεία καταβολής …………………………………………………………………………………….288
 18. Έντυπο δήλωσης φόρου κληρονομιάς ……………………………………………………….289 β. Συμπλήρωση δήλωσης φόρου γονικών παροχών και δωρεών ……………………….293
 19. Στοιχεία δήλωσης …………………………………………………………………………………………293
 20. Στοιχεία δωρητή – γονέα που κάνει την παροχή ή την προικοδότη ………………293
 21. Στοιχεία δωρεοδόχου υπέρ του οποίου η παροχή ή του προικολήπτη ………..293
 22. Στοιχεία συμβολαιογράφου …………………………………………………………………………293
 23. Στοιχεία αντικλήτου …………………………………………………………………………………….293
 24. Αιτία υποβολής της δήλωσης ……………………………………………………………………….293
 25. Ο άλλος γονέας εν ζωή σε περίπτωση γονικής παροχής ……………………………….293
 26. Στοιχεία γονέα ……………………………………………………………………………………………..293
 27. Περιουσιακά στοιχεία …………………………………………………………………………………..294
 28. Αξία ……………………………………………………………………………………………………………294
 29. Βάρη …………………………………………………………………………………………………………..294
 30. Βεβαίωση …………………………………………………………………………………………………..294
 31. Απαλλαγή Α΄ κατοικίας ………………………………………………………………………………294
 32. Άμεση φορολόγηση της ψιλής κυριότητας………………………………………………….294
 33. Προγενέστερες δωρεές – γονικές παροχές ή προίκες …………………………………..294
 34. Καθαρή αξία δήλωσης ……………………………………………………………………………….294
 35. Υπολογισμός του φόρου – Κλίμακα ……………………………………………………………295
 36. Στοιχεία πληρεξούσιων ………………………………………………………………………………295
 37. Δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται ………………………………………………………295
 38. Στοιχεία βεβαίωσης ……………………………………………………………………………………295 Έντυπο δήλωσης φόρου γονικής παροχής – δωρεάς …………………………………..296

Γ. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφου στη σύνταξη συμβολαίων αποδοχής 

    κληρονομιάς – γονικών παροχών – δωρεών ……………………………………………….300

 1. Υποχρέωση προσάρτησης εγγράφων ……………………………………………………………..300

α. Προσάρτηση πιστοποιητικού του άρθρου 105 παρ. 1 του Ν 2961/2001

(άρθρο 112 παρ. 1) ………………………………………………………………………………………….300

β. Προσάρτηση της δήλωσης φόρου κληρονομίας – γονικής παροχής – δωρεάς 

(άρθρο 112 παρ. 2) ………………………………………………………………………………………….300

 1. Υποχρέωση ρητής μνείας και αναγραφής στοιχείων (άρθρο 112 παρ. 3) …………300
 2. Υποχρέωση διορισμού αντικλήτου (άρθρο 112 παρ. 4) …………………………………..300
 3. Υποχρέωση αποστολής συμβολαίων (άρθρο 116 παρ. 1 περ. β΄) …………………….301
 4. Υποχρέωση αναγραφής αριθμού φορολογικού μητρώου

    (άρθρο 3 παρ. 4 ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 – ΦΕΚ Β΄ 193/3.3.1998) …….301

 1. Μνεία περί απαλλαγής Α’ κατοικίας και για μη περαιτέρω μεταβίβαση πριν την πάροδο πενταετίας (άρθρο 17 παρ. 7 του Ν 1591/1986) ……………………301
 2. Μη σύνταξη συμβολαίου πριν την πάροδο της πενταετίας σε περίπτωση απαλλαγής φόρου παρά μόνο μετά την προσάρτηση πιστοποιητικού πληρωμής 

    φόρου (Άρθρο 17 παρ. 4, εδ. β΄ του Ν 1591/1986) …………………………………………301

ΙΙ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΜΑ

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

 1. Υποβολή δήλωσης …………………………………………………………………………………………..303

α. Υποβολή δήλωσης από φυσικά πρόσωπα ……………………………………………………303

β. Υποβολή δήλωσης από νομικά πρόσωπα ……………………………………………………303

γ. Εξαιρέσεις από την υποβολή κοινής δήλωσης………………………………………………303

 1. Πλειστηριασμός ακινήτου ………………………………………………………………………………….303 ii. Αναγκαστική απαλλοτρίωση……………………………………………………………………………..303
 2. Αρμόδιος προϊστάμενος ΔΟΥ για την παραλαβή της δήλωσης ………………………..304 α. Προϊστάμενος ΔΟΥ της περιφέρειας ακινήτου ……………………………………………..304

β. Προϋποθέσεις παραλαβής από αναρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ ……………………..304

γ. Ορισμός Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφου για την παραλαβή της δήλωσης ….304

δ. Μεταβίβαση ακινήτων στο εξωτερικό…………………………………………………………..304

 1. Προθεσμία υποβολής της δήλωσης …………………………………………………………………305
 2. Τρόπος υποβολής δήλωσης …………………………………………………………………………….305
 3. Περιεχόμενο υποβολής δήλωσης …………………………………………………………………….305
 4. Αναγραφή στη δήλωση της πληρωμής του φόρου …………………………………………305
 5. Βεβαίωση του περιεχομένου της δήλωσης ………………………………………………………306
 6. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου από συμβολαιογράφους

και βεβαίωση του γνησίου υπογραφής ……………………………………………………………….306

Β. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 1. Στην πρώτη σελίδα …………………………………………………………………………………………..310 α. Η αρμόδια ΔΟΥ στην οποία υποβάλλεται η δήλωση ……………………………………310

β. Είδος δήλωσης …………………………………………………………………………………………….310

γ. Δήλωση ΦΠΑ ή ΦΜΑ …………………………………………………………………………………..310

δ. Το είδος της συναλλαγής ……………………………………………………………………………..310

ε. Στοιχεία συμβολαιογράφου που συντάσσει τη δήλωση ……………………………….311 στ. Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο …………………………………………….311 ζ. Αδεια οικοδομής …………………………………………………………………………………………..311

η. Στοιχεία υπόχρεου σε φόρο …………………………………………………………………………311

θ. Στοιχεία αγοραστών – πωλητών ……………………………………………………………………311

ι. Αξία μεταβίβασης ………………………………………………………………………………………….312 ια. Το καταβληθέν τίμημα ………………………………………………………………………………..313 ιβ. Ο χρόνος και τρόπος απόκτησης …………………………………………………………………313 ιγ. Απαλλαγή από φόρο …………………………………………………………………………………..313 ιδ. Σύντομη περιγραφή ακινήτου ……………………………………………………………………..313 ιε. Υπολογισμός φόρου ……………………………………………………………………………………313 ιστ. Η ημερομηνία ……………………………………………………………………………………………314 ιζ. Υπογραφή της δήλωσης ………………………………………………………………………………314 ιη. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής ……………………………………………………….314 ιθ. Διπλότυπο είσπραξης φόρου ………………………………………………………………………314 ικ. Έντυπο δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου – ΦΠΑ ……………………………….315

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ      ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΞ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ

 1. Μη κατάρτιση συμβολαίου χωρίς την τήρηση προϋποθέσεων

    (άρθρο 13 παρ. 1, εδ. 1 Ν 1587/1950) …………………………………………………………….319

 1. Μη κατάρτιση συμβολαίου μετά την παρέλευση ορισμένης προθεσμίας από την υποβολή της δήλωσης φόρου μεταβίβασης 

    (άρθρο 13 παρ. 1 Ν 1587/1950) ………………………………………………………………………319

 1. Υποχρέωση αναγραφής στοιχείων στο συμβόλαιο

    (άρθρο 13 παρ. 2 Ν 1587/1950) ………………………………………………………………………319

 1. Υποχρέωση προσάρτησης του αποδεικτικού είσπραξης φόρου μεταβίβασης

    (Άρθρο 13 παρ. 12 περ. Β Ν 1587/1950) …………………………………………………………320

 1. Αποστολή συμβολαίων (Άρθρο 14 παρ. 2Α’ Ν 1587/1950) ……………………………..320
 2. Προϋποθέσεις απαγόρευσης σύνταξης συμβολαίου πριν την συμπλήρωση πενταετίας εάν υπάρχει απαλλαγή ΦΜΑ λόγω απαλλαγής πρώτης κατοικίας 

    (άρθρο 1 παρ. 7 Ν 1078/1980) ………………………………………………………………………..320

 1. Περίπτωση απαλλαγής από το ΦΜΑ γεωργοκτηνοτροφικών εκτάσεων

    (άρθρο 13 παρ. 7-10 Ν 634/1977) …………………………………………………………………..320

 1. Υποχρέωση αναγραφής αριθμού φορολογικού μητρώου

    (άρθρο 3 παρ. 4 ΑΥΟ 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 – ΦΕΚ Β΄ 193/3.3.1998) …….321

 1. Προσάρτηση πιστοποιητικού του άρθρου 105 παρ. 1 του Ν 2961/2001

    (άρθρο 112, παρ. 1 Ν 2961/2001) ……………………………………………………………………321

ΙΙΙ. Ο ΦΠΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 1. Υποκείμενοι στον ΦΠΑ ………………………………………………………………………………….322
 2. Πεδίο εφαρμογής……………………………………………………………………………………………323
 3. Υποχρεώσεις κατασκευαστών ……………………………………………………………………..324
 4. Προϋπολογιστικό κόστος ……………………………………………………………………………..325
 5. Βιβλίο κοστολογίου ……………………………………………………………………………………….333

Α. Ειδικότερα ζητήματα τήρησης βιβλίου κοστολογίου …………………………………333 i. Η αξία του οικοπέδου …………………………………………………………………………………..333 ii. Αγορά του οικοπέδου ………………………………………………………………………………….334 iii. Απόκτηση με αντιπαροχή ……………………………………………………………………………334

Β. Τρόπος καταχώρισης …………………………………………………………………………………….334

Γ. Χρόνος ενημέρωσης ……………………………………………………………………………………..335

Δ. Το λογιστικό σημείωμα ………………………………………………………………………………..336

 1. Απολογιστικό κόστος …………………………………………………………………………………….342

Α. Γενικές δαπάνες κατασκευής ………………………………………………………………………..343

Β. Κατασκευαστικό κόστος ……………………………………………………………………………….344

Γ. Πληροφοριακά στοιχεία ……………………………………………………………………………….344

 1. Παράδοση ακινήτου – Ειδική δήλωση ΦΠΑ ……………………………………………..350 Πίνακας υπολογισμού της αξίας ……………………………………………………………………350 ii. Πίνακας υπολογισμού του ΦΠΑ …………………………………………………………………..351
8. Έλεγχος της Ειδικής Δήλωσης – Οριστικοποίηση – Ανάκληση ………………355 9. Αντιπαροχή – Παράδοση κτίσματος στον οικοπεδούχο …………………………360
 1. Απαλλαγές – Παράδοση πρώτης κατοικίας ……………………………………………..362
 2. Αυτοπαράδοση …………………………………………………………………………………………….364
 3. Δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ – Περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ ……………………………………..365

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

[1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

N 3842/2010

«Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής 

και άλλες διατάξεις» [Άρθρο 32] ……………………………………………………………………………………..371

Ν 4223/2013

«Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 1-8, 13, 59] …………385

ΥΑ ΠΟΛ. 1279/31.12.2013

«Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, 

για το έτος 2014» …………………………………………………………………………………………………………..402

Ν 2130/1993

«Τέλος Ακίνητης Περιουσίας» [Άρθρο 24] ……………………………………………………………………..410

[2] ΣΧΟΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

 1. Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9 ………………………………………………………415
  • ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ Ε9 ……………………………………………………………………..416
  • ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ …………………………….417 ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΤΙΣΜΑΤΑ ………………………………………………………………………………..417 ii. ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ…………………………………………………………………………421
  • ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ …………………………………………………………………………………424
   1. Δικαίωμα υψούν στο Ε9 ………………………………………………………………………………….424
   2. Συμπλήρωση Ε9 για κτίσματα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ……………..424
   3. Πότε το ακίνητο θεωρείται ημιτελές για το Ε9 ………………………………………………….424
   4. Τακτοποίηση ημιϋπαίθριων με το Ν 3843/2010 ………………………………………………425
   5. Μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης

    με το Ν 3843/2010 …………………………………………………………………………………………..426

 1. Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων με τοn Ν 4014/2011, άρθρο 24

     παρ. 22 και Ν 4178/2013 άρθρο 24 παρ. 8 & 9 ………………………………………………427

 1. Συσχέτιση των στοιχείων των ακινήτων με τα δεδομένα του κτηματολογίου …..428
 2. Υπόχρεος δήλωσης για ακίνητα που ανεγείρονται με το σύστημα

     της αντιπαροχής ……………………………………………………………………………………………..428

 1. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης για ακίνητα για τα οποία έχει συναφθεί

    σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) ………………………………………………..429

 1. Σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδου …………………………………………………429
 2. Πότε ένα ακίνητο θεωρείται μονοκατοικία …………………………………………………….429
 3. Βοηθητικοί χώροι ………………………………………………………………………………………….430
 4. Μεταφορά συντελεστή δόμησης ……………………………………………………………………430
 • ΟΔΗΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ………………………………………………………431
  1. Αρχική οθόνη ………………………………………………………………………………………………….431
  2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη ………………………………………………………….432
 • Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας ……………………………………………….433
 • Καρτέλες Εφαρμογής …………………………………………………………………………………433
 1. Καρτέλα «Υποβολή Δήλωσης Ε9» ……………………………………………………………………434
 • Περιεχόμενο Καρτέλας ……………………………………………………………………………..434
 • Εκτυπώσεις ……………………………………………………………………………………………….436
 • Διαθέσιμες ενέργειες …………………………………………………………………………………436
 • Πίνακας 1: Κτίσματα – Οικόπεδα………………………………………………………………..438
  • Δήλωση κτίσματος/οικοπέδου …………………………………………………………………….439
  • Μεταβολή κτίσματος/οικοπέδου ………………………………………………………………….439
  • Διαγραφή κτίσματος/οικοπέδου …………………………………………………………………..440
  • Φόρμα επεξεργασίας των στοιχείων ακινήτου ……………………………………………….441
 • Πίνακας 2: Αγροτεμάχια …………………………………………………………………………….449
 • Γενικά ………………………………………………………………………………………………………..450
 • Οριστική υποβολή δήλωσης Ε9 ………………………………………………………………..450
 • Ακύρωση υποβολής δήλωσης Ε9 ……………………………………………………………..451
 1. Καρτέλα «Δηλώσεις Ε9» ………………………………………………………………………………….451

4.1. Στοιχεία επιλεγμένης δήλωσης ………………………………………………………………….452

 1. Καρτέλα «Περιουσιακή κατάσταση» ………………………………………………………………..452
 2. Καρτέλα «Αρχική Σελίδα» ……………………………………………………………………………….452
 • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ …………………………………………………………………………………………..454 Παράδειγμα 1ο ……………………………………………………………………………………………..454 ii. Παράδειγμα 2ο …………………………………………………………………………………………….456 iii. Παράδειγμα 3 ……………………………………………………………………………………………..458 iv. Παράδειγμα 4 ……………………………………………………………………………………………..460 v. Παράδειγμα 5 ……………………………………………………………………………………………….462
2. Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΦΙΑ) ………………………….464

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ………………………………………464

2.2 ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ …………………………………………………………………………………………………467

2.3 Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ……………………………………………………468

2.3.1 Κύριος φόρος κτισμάτων ……………………………………………………………………………468

2.3.2 Κύριος φόρος ειδικών κτιρίων …………………………………………………………………..473

2.3.3 Φόρος οικοπέδων ………………………………………………………………………………………476

2.3.4 Φόρος αγροτεμαχίων  ………………………………………………………………………………..479

2.4 Ο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ………………………………………………………………..482

2.5  ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ……………………………………………….485

2.6 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ……………………………………………………………488

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

[1] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Ν 4172/2013

«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του N 4046/2012,  του N 4093/2012 και του N 4127/2013 και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 35-43, 61-64] ……..493

Ν 2065/1992

«Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 20-27] ………………508

Ν 3091/2002

«Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου 

και άλλες διατάξεις» [Άρθρα 15-18] …………………………………………………………………………………514

[2] ΣΧΟΛΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ι. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 1. Χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) ………………………………………………………….521 Χρόνος κτήσης αναδρομικών μισθωμάτων …………………………………………………..522 ii. Προσδιορισμός του εισοδήματος από οικοδομές …………………………………………522 iii. Απαλλαγές από τον φόρο ……………………………………………………………………………523 iv. Προσδιορισμός του εισοδήματος από εκμίσθωση γαιών …………………………….523
 2. Αυτοτελής φορολόγηση ……………………………………………………………………………….523 vi. Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος ………………………………………………523 vii. Δυνατότητα εκχώρησης μισθωμάτων στο δημόσιο. ……………………………………525 viii. Η φορολογική κλίμακα ……………………………………………………………………………..526
 3. Χρήση 2014 (οικονομικό έτος 2015) ………………………………………………………….527 Φορολογητέο εισόδημα ………………………………………………………………………………..528 ii. Φορολογικός συντελεστής ……………………………………………………………………………529

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Συμπλήρωση του Εντύπου Ε2 ………………………………………………………………………….530

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Η υποχρέωση υποβολής των μισθωτηρίων συμβολαίων ………………………….535 II. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 1. Αντικείμενο του φόρου ………………………………………………………………………………..537
 2. Υπολογισμός υπεραξίας ………………………………………………………………………………..538
3. Φορολογικός συντελεστής και τρόπος καταβολής του φόρου …………….542 III. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 1. Εισαγωγή …………………………………………………………………………………………………………543
 2. Πεδίο εφαρμογής……………………………………………………………………………………………543
 3. Εξαιρέσεις – Απαλλαγές …………………………………………………………………………………543
4. Υποχρεώσεις άλλων προσώπων για την απόδοση του φόρου …………….544

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ………………………………………………………………………………..551

Μοιραστείτε αυτήν την ανάρτηση